Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1:            BEWIJS VAN DEELNAME

1 Door het volledig en correct invullen van het inschrijfformulier en het rechtsgeldig ondertekend te hebben, ontvangt het lid een bewijs van deelname in de vorm van een toegangspas. Jongeren tot en met 17 jaar dienen zich samen met een ouder/verzorger in te schrijven, waarbij de ouder/verzorger het inschrijfformulier dient te ondertekenen. Het tonen van een geldig legitimatiebewijs is noodzakelijk om lid te kunnen worden.

2 Het lid dient zich te registreren met de toegangspas bij ieder bezoek aan Sportcentrum The Right Move. Uitsluitend bij vertoon van de toegangspas krijgt een lid toegang tot Sportcentrum The Right Move.

3 Het lid blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik en/of misbruik van de toegangspas. Gebruik van de toegangspas is persoonsgebonden. De pas is dus niet overdraagbaar en blijft eigendom van Sportcentrum The Right Move.

4  Indien het bewijs van deelname verloren is gegaan of is beschadigd, dan kan een nieuwe toegangspas worden verkregen tegen betaling van € 10,-.

ARTIKEL 2:            BEDENKTIJD, DUUR EN BEËINDIGING

1 Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van het inschrijfformulier, heeft het lid de mogelijkheid om de overeenkomst te herroepen. Hier zal een onkostenvergoeding voor in rekening worden gebracht van € 18,50. Dit herroepingsrecht eindigt op het moment dat het lid eerder gebruikmaakt van de fitnessfaciliteiten.

2 Het lidmaatschap kan op elk gewenst moment ingaan en is altijd voor de duur van het gekozen abonnement.

3 Als het lid een overeenkomst voor 1 jaar of korter wil opzeggen, dan moet dit gebeuren tegen het einde van de abonnementsduur, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Als het lid niet tijdig opzegt, dan loopt de overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd door. Het lid kan een overeenkomst voor onbepaalde tijd te allen tijde opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

4 Het lid kan de overeenkomst uitsluitend bij de receptie van Sportcentrum The Right Move opzeggen. Het inleveren van de toegangspas is noodzakelijk.

5 Sportcentrum The Right Move mag de overeenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang opzeggen indien:
– het lid een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;
– het lid zich onrechtmatig heeft gedragen jegens een medewerker van Sportcentrum The Right Move of jegens een contractant van Sportcentrum The Right Move. Het  resterende abonnementsgeld wordt in deze gevallen niet terugbetaald. Dit staat los van de eventuele verplichting van het lid tot vergoeding van de aan hem verwijtbare schade.

ARTIKEL 3:            BETALING

1 De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.

2 Bij niet tijdige betaling is het lid in verzuim nadat hij daar door Sportcentrum The Right Move op is gewezen en alsnog de mogelijkheid heeft gekregen het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.

3 Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en direct opeisbaar. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag bijvoorbeeld door onvoldoende saldo of stornering wordt de incasso na een week nogmaals aangeboden zonder kosten. Bij een derde poging wordt € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht. Mocht dit ook niet lukken dan wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven, waarbij alle kosten voor rekening van het lid zijn.

ARTIKEL 4:            PRIJS- EN OVERIGE WIJZIGINGEN

1 Het abonnementsgeld wordt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst overeengekomen.

2 Sportcentrum The Right Move maakt eventuele prijsverhogingen één maand voorafgaand genoegzaam bekend.

3 Sportcentrum The Right Move behoudt zich het recht om prijsaanpassingen op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of  prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals een btw-verhoging, door te voeren.

4 Sportcentrum The Right Move behoudt zich het recht voor om tussentijdse wijzigingen aan te brengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters en openingstijden.

5 Indien het lid geen gebruik maakt van de mogelijkheden die het gekozen abonnement biedt, vindt geen restitutie van de contributie plaats.

6 Tijdens officiële en erkende vakantieperiodes en feestdagen is Sportcentrum The Right Move gerechtigd om gesloten te zijn of aangepaste openingstijden en/of lesroosters te voeren. Het lid heeft geen recht op restitutie van de betaalde contributie.

ARTIKEL 5:            HUISHOUDELIJK REGLEMENT

1 Het is vereist dat het lid kennis heeft genomen van het huishoudelijke reglement en dat het hier te allen tijde naar handelt. Dit is van toepassing op het gebruik van alle faciliteiten dat Sportcentrum The Right Move aanbiedt.

ARTIKEL 6:            AANSPRAKELIJKHEID

1. Sportcentrum The Right Move is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte, beschadigde of diefstal van eigendommen van het lid.

2. Het volgen van groepslessen of het gebruik van apparatuur is geheel op eigen risico van het lid.

3. Indien het lid door schuld of verwijtbare nalatigheid schade berokkend aan apparatuur en/of het pand, zal het lid daar aansprakelijk voor worden gesteld.

4. Sportcentrum The Right Move aanvaard geen aansprakelijkheid voor materiële en/of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid of derden.

ARTIKEL 7:            TOEPASSELIJK RECHT

1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing.